ยื่นแบบข้อเสนอโครงการ

การยื่นข้อเสนอโครงการผู้เสนอโครงการรับทราบเงื่อนไขความเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการเสนอขอทุนมากกว่าหนึ่งแหล่งทุนตามที่ ปรากฎในคู่มือการขอรับทุนและระเบียบคณะ กรรมการบริหาร สวก.ว่าด้วยการรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากผลงาน วิจัย โดยสวก.จะดำเนินการพิจารณา รายละเอียดความถูกต้องและสอดคล้อง กับกรอบแนวทางการสนับสนุนของ สวก. หากพิจารณาแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้ รับการสนับสนุนจึงจะดำเนินการส่งให้คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการตามลำดับขั้นตอนของ สวก. ต่อไป

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานที่ดี การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านยอมรับวิธีที่เราใช้คุกกี้และข้อมูลของท่านตาม นโยบายการใช้คุ๊กกี้

Loading...