API ข้อมูลสัญญา

URL https://devepms.arda.or.th

GET /Api-Wh/Contract/Project/{projectID}

REQUEST PARAMETERS

Header รายละเอียด
projectID รหัสโครงการ

ข้อมูล ประเภทสัญญา

รหัส ชื่อรายการ
11. สัญญารับทุนอุดหนุนโครงการ (กรณีมหาวิทยาลัย-กรม-รัฐ)
22. สัญญารับทุนอุดหนุนโครงการ (กรณีบริษัท)
33. สัญญารับทุนอุดหนุนโครงการ (กรณีบุคคลธรรมดา)
44. สัญญารับทุนอุดหนุนโครงการ (ร่วมมือทางวิชาการ)
55. สัญญารับทุนอุดหนุนโครงการ (สวก. ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์)
66. สัญญารับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยการเกษ (กรณีแบบจ่ายเงินให้ สวก.)
77. สัญญารับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยการเกษตร (กรณีปกติ)
88. สัญญารับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยการเกษตร (แบบผู้ร่วมสนับสนุนฯ จ่ายเงินให้ผู้รับทุนเองโดยตรง)

ข้อมูล ประเภทโครงการเพื่อการส่งเสริมการใช้ประโยชน์

รหัส ชื่อรายการ
1เชิงนโยบาย
2เชิงสาธารณะ
3เชิงพาณิชย์

ข้อมูล ประเภทมุ่งเป้างานวิจัย

รหัส ชื่อรายการ
2ด้านข้าวและพืชไร่
3ด้านปาล์ม
4ด้านอาหาร
5ด้านพื้นที่สูง
6ด้านสมุนไพร
7ด้านสัตว์เศรษฐกิจ
8ด้านพืชสวน
10น้ำแล้ง-น้ำท่วม
11Food Valley
12ด้านบริหารจัดการน้ำ
13ด้าน FMD
16Smart Farming
18สมุนไพร COVID
19Smart Farming-พืชไร่
20Smart Farming-อาหาร
21Smart Farming-สมุนไพร
22Smart Farming-พืชสวน
23Smart Farming-สัตว์เศรษฐกิจ
24Smart Farming-การบริหารทรัพยากรน้ำ
25ภัยแล้ง-สมุนไพร
26RU

ข้อมูล แหล่งทุน

รหัส ชื่อรายการ
1แหล่งทุน สวก.
2แหล่งทุน วช.
3แหล่งทุนงบประมาณประจำปี
4แหล่งทุน สวทน.
5แหล่งทุน สกสว.
6ววน.

RESPONSE PARAMETERS

ชื่อฟิลด์ รายละเอียด
contractIDรหัสสัญญา
contractStatusรหัสสถานะสัญญา
contractStatusTextชื่อสถานะสัญญา
detailObject{}
installmentsObject{}

RESPONSE OBJECT DETAIL

ชื่อฟิลด์ รายละเอียด
projectLeaderNameชื่อหัวหน้าโครงการ
clusterIDรหัสประเภทมุ่งเป้างานวิจัย
clusterNameชื่อประเภทมุ่งเป้างานวิจัย
contractTypeประเภทสัญญา
contractNoเลขที่สัญญา
signDateวันที่ลงนามในสัญญา
printDateวันที่พิมพ์สัญญา
directorNameชื่อผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
sourceOfFundIDแหล่งทุน
fundReceiverOrgNameชื่อหน่วยงานต้นสังกัด/ผู้รับทุน
fundReceiverTaxNoเลขภาษีหน่วยงาน
fundReceiverLeaderNameชื่อหัวหน้าสังกัด/ผู้รับทุน
fundReceiverLeaderPositionตำแหน่งหัวหน้าสังกัด/ผู้รับทุน
fundReceiverAddressสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
coOrgNameชื่อองค์กรร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานอื่น
coOrgAddressที่อยู่สำนักงานเลขที่
coOrgRegisterDateวันที่จดทะเบียน
coOrgDocDateหนังสือมอบอำนาจลงวันที่
coOrgSignNameผู้มีอำนาจลงนาม
coOrgSignPositionตำแหน่งผู้ลงนาม
coOrgRegisterPlaceสถานที่จดทะเบียนนิติบุคคคล
projectStartDateวันที่เริ่มต้นโครงการ
projectEndDateวันที่สิ้นสุดโครงการ
orgTypeประเภทหน่วยงาน
amountจำนวนเงิน
numberOfInstallmentsจำนวนงวด
append1ผนวก 1 ข้อเสนอโครงการ
append2ผนวก 2 แผนการใช้จ่ายเงินของโครงการวิจัย
append3ผนวก 3 รายชื่อคณะผู้วิจัย
append4ผนวก 4 ระเบียบ สกสว./การเปิดเผยความเป็นเจ้าของ
append5ผนวก 5 แบบรายงานของโครงการวิจัย
append6ผนวก 6 แผนปฏิบัติงานและผลงานที่ต้องการส่งมอบ
append7ผนวก 7 สกสว.ว่าด้วยการจัดการการใช้ประโยชน์และรายงาน
append8ผนวก 8 ระเบียบ สกสว./ข้อตกลงว่าด้วยเอกชน
append9ผนวก 9 เอกสารยืนยันผู้มีอำนาจลงนาม
append10ผนวก 10 บันทึกข้อตกลงการรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ
append11ผนวก 11 ข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้ (ผู้รับทุนเป็นเอกชน)
funderWitnessNameชื่อพยานฝ่ายผู้ให้ทุน
funderWitnessPositionชื่อตำแหน่งพยานฝ่ายผู้ให้ทุน
fundReceiverWitnessNameชื่อพยานฝ่ายผู้รับทุน
promotePlanTypeประเภทโครงการเพื่อการส่งเสริมการใช้ประโยชน์

RESPONSE OBJECT INSTALLMENT

ชื่อฟิลด์ รายละเอียด
contractInstallmentIDcontractInstallmentID
versionversion
isActiveisActive
orderorder
compensationหมวดค่าตอบแทน
wageหมวดค่าจ้าง
generalCostหมวดค่าใช้สอย
materialหมวดค่าวัสดุ
equipmentหมวดค่าครุภัณฑ์
academicServiceหมวดค่าบริการวิชาการ
otherExpenseหมวดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
CreatedDateวันที่สร้าง
UpdatedDateวันที่แก้ไขล่าสุด
totalค่าใช้จ่ายรวมตามงวด