API ข้อมูลโครงการเบื้องต้น

URL https://devepms.arda.or.th

GET /Api-Wh/ProjectInfo/{projectID}

REQUEST PARAMETERS

Header รายละเอียด
projectID รหัสโครงการ

ข้อมูล ประเภทโครงการวิจัย

รหัส ชื่อรายการ
1 เชิงนโยบาย
2 เชิงสาธารณะ
3 เชิงพาณิชย์

ข้อมูล ระดับชั้นของงานวิจัย

รหัส ชื่อรายการ
21.การวิจัยพื้นฐาน
32.การวิจัยประยุกต์
43.การวิจัยเชิงทดลอง
54.การพัฒนาต้นแบบ
65.การพัฒนาโรงงานต้นแบบ
76.การใช้ประโยชน์

ข้อมูล Technology Readiness Levels (TRL)

รหัส ชื่อรายการ
2TRL 1 : หลักการพื้นฐานได้รับการพิจารณาและมีการรายงาน
3TRL 2 : มีการสร้างแนวคิดด้านเทคโนโลยี และ/หรือการประยุกต์ใช้
4TRL 3 : แนวคิดได้ถูกสาธิตด้วยการวิเคราะห์หรือด้วยการทดลอง
5TRL 4 : องค์ประกอบที่สำคัญได้ถูกสาธิตในระดับห้องปฏิบัติการแล้ว
6TRL 5 : องค์ประกอบที่สำคัญได้ถูกสาธิตในสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
7TRL 6 : ตัวแทนสิ่งที่จะส่งมอบได้ถูกสาธิตในสภาวะที่เกี่ยวข้อง (ผู้ใช้)
8TRL 7 : ผลของการพัฒนาขั้นสุดท้ายได้ถูกสาธิตในสภาวะทำงานจริง
9TRL 8 : สิ่งที่ส่งมอบจริงได้ผ่านการทดสอบและสาธิต (ใช้งานได้ตามสภาวะทำงานจริง)
10TRL 9 : การใช้งานของสิ่งที่ส่งมอบ (นำไปใช้ประโยชน์จริงแล้ว)

ข้อมูล ขอบเขตโครงการ

รหัส ชื่อรายการ
2เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
3คุณภาพความปลอดภัยมาตรฐานสินค้าเกษตร
4การแปรรูปและใช้ประโยชน์จากเศษเหลือ
5นโยบายการเกษตร
6เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต
7บริหารจัดการงานวิจัย
8อื่น ๆ

ข้อมูล นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รหัส ชื่อรายการ
2กำหนดทิศทางการพัฒนาเพื่อรองรับ AEC
3ปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
4ปัญหาขาดแคลนแรงงาน
5นวัตกรรม
6เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
7อื่น ๆ

ข้อมูล สำนักที่รับผิดชอบโครงการ

รหัส ชื่อรายการ
3สำนักสนับสนุนงานวิจัย
5สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์

RESPONSE PARAMETERS

ชื่อฟิลด์ รายละเอียด
projectInfoID รหัสรายการข้อมูลโครงการเบื้องต้น
projectID รหัสโครงการ
budgetYear ปีงบประมาณ
promotePlanType ประเภทโครงการวิจัย
researchLevel ระดับชั้นของงานวิจัย
abbreviationName ชื่อย่อโครงการ
projectScope ขอบเขตโครงการ
agriculturePolicy นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
departmentID สำนักที่รับผิดชอบโครงการ
step1Status สถานะการตรวจสอบรายชื่อห้ามทำสัญญาใน web ปปช. ครั้งที่ 1
step2Status สถานะการตรวจสอบรายชื่อห้ามทำสัญญาใน web ปปช. ครั้งที่ 2 ก่อนลงนามสัญญา
projectApproveBy ผู้อนุมัติ
extendStatus สถานะการขยายระยะเวลา
closeProjectStatus นักวิจัยขอปิดโครงการวันที่
approvedBudget งบประมาณที่อนุมัติ
ardaBudget งบประมาณที่ สวก. โอนให้
expendedBudget งบประมาณที่ใช้ไป
interest ดอกเบี้ยทั้งหมด
income รายได้โครงการระหว่างการวิจัย
balanceBudget ยอดเงินคงเหลือ
evaluation รวมค่าติดตามประเมินโครงการ
remark หมายเหตุ
planBudetYear เลือกปีงบประมาณสำหรับกรอบงานวิจัย
planNo1 กรอบงานวิจัย ลำดับที่ 1
planNo2 กรอบงานวิจัย ลำดับที่ 2
planNo3 กรอบงานวิจัย ลำดับที่ 3
planNo4 กรอบงานวิจัย ลำดับที่ 4
planNo5 กรอบงานวิจัย ลำดับที่ 5
accountNo เลขที่บัญชี
accountName ชื่อบัญชี
bankID รหัสธนาคาร
bankName ชื่อธนาคาร
branch สาขา
step1InspectionDate วันที่ผ่านการตรวจ
step2InspectionDate วันที่ผ่านการตรวจ
proposedSenatorDate วันที่เสนออนุมัติผู้ทรงฯ
boardApproveDate วันที่คณะทำงานเห็นชอบ
projectApproveDate วันที่อนุมัติโครงการ
ardaDirectorApproveDate วันที่ ผอ. อนุมัติให้ทำสัญญา
projectStartDate วันที่เริ่มต้นโครงการ
projectEndDate วันที่สิ้นสุดโครงการ
extendDate นักวิจัยขอขยายระยะเวลาถึงวันที่