API รายละเอียดเบิกเงินค่าตอบแทนพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย

GET /Api/Payment/{id}

REQUEST PARAMETERS

Header รายละเอียด
id รห้สรายการใบเบิก

RESPONSE PARAMETERS

วันที่ผู้สร้างลงนาม
ชื่อฟิลด์ รายละเอียด
accountNoเลขที่บัญชีธนาคาร
accountNameชื่อบัญชี
adminApproveDateวันที่การเงินลงนาม
adminDirectorApproveDateวันที่ผู้อำนวยการ การเงินลงนาม
adminDirectorApproveStatusสถานะการลงนามผู้อำนวยการ การเงิน
adminDirectorIDรหัสผู้อำนวยการ การเงิน
adminDirectorNameชื่อผู้อำนวยการ การเงิน
adminIDรหัสเจ้าหน้าที่การเงิน
adminNameชื่อเจ้าหน้าที่การเงิน
analystIDรหัสผู้สร้างใบเบิก
analystNameชื่อผู้สร้างใบเบิก
analystSubmitDate
ardaDirectorApproveDateวันที่ผู้อำนวยการ สวก. ลงนาม
ardaDirectorApproveStatusสถานะการลงนามผู้อำนวยการ สวก.
ardaDirectorIDรหัสผู้อำนวยการ สวก.
ardaDirectorNameชื่อผู้อำนวยการ สวก.
bankIDรหัสธนาคาร
bankNameชื่อธนาคาร
branchสาขา
dgSignDocumentID
paymentDocDateวันที่ใบเบิกเงิน
paymentDocNoเลขที่ใบเบิกเงิน
paymentGroupIDรหัสกลุ่มใบเบิกเงิน
paymentIDรหัสใบเบิกเงิน
paymentProjects[Array Object]
paymentStatusรหัสสถานะใบเบิก
paymentStatusNameชื่อสถานะใบเบิก
researchDirectorApproveDateวันที่ผู้อำนวยการ สส. ลงนาม
researchDirectorApproveStatusสถานะผู้อำนวยการ สส. ลงนาม
researchDirectorIDรหัสผู้อำนวยการ สส. ลงนาม
researchDirectorNameชื่อผู้อำนวยการ สส. ลงนาม
senatorIDรหัสผู้ทรงคุณวุฒิ
senatorNameชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
totalAmountจำนวนเงินรวม

RESPONSE PARAMETERS PaymentProjects

ชื่อฟิลด์ รายละเอียด
paymentProjectID
projectID
amountยอดเงิน

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานที่ดี การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านยอมรับวิธีที่เราใช้คุกกี้และข้อมูลของท่านตาม นโยบายการใช้คุ๊กกี้

Loading...